Stadgar för föreningen Världsbutiken Örebro

Antagna vid föreningens årsmöten 1997-03-09 och 1998-03-29.
§ 4 och § 5 ändrade vid årsmöte 2013-02-28 och 2014-02-27.
§ 1, § 4, § 5 och § 7 ändrade vid årsmöte 2015-02-26 och 2016-03-07.
§ 2 och § 5 ändrade vid årsmöte 2017-03-06 och vid extra årsmöte 2017-05-04.

 

§ 1 Syfte Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja hantverk och livsmedel, som tillverkats enligt principerna för Fair Trade, från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien samt att genom information och utbildning verka för en ökad medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel. Föreningens överskott används för att utveckla Världsbutiken och för informations- och utbildningsinsatser enligt syftet.  Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är den rikstäckande medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlemmar i World Fair Trade Organization (WFTO), både på europeisk och global nivå och stödjer också Föreningen för Fairtrade samt är drivande i Nätverket Rättvis Handel.

§ 2 Medlemskap Medlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt fastställd medlemsavgift.  Varje juridisk person som stödjer föreningens syfte och betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften får bli medlem i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§ 3 Medlemsavgift En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet året före.

§ 4 Styrelse Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av ordförande, fyra ledamöter och fyra suppleanter.  Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Fyra ordinarie ledamöter väljs på två år där hälften av ledamöterna väljs för en tid av två år det ena året och andra hälften året därpå. Fyra suppleanter väljs för 1 år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är  samlade. Suppleant ersätter frånvarande ordinarie ledamot. Vid omröstning och lika antal röster har ordföranden utslagsröst.  Sekreterare och vice ordförande utses av och inom styrelsen. Kassör utses av styrelsen, inom eller utom denna. Ordförande och kassör har rätt att teckna föreningens firma och det beslutas vid konstituerande möte. Om kassör utses utom styrelsen har ordförande och vice ordförande rätt att teckna firma.

§ 5 Föreningsmöte Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och bör hållas en gång i kvartalet, dock minst två gånger per år. Vid föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande-, och beslutsrätt. Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då 1/3 av medlemmarna så vill. Ett föreningsmöte är årsmöte och ska äga rum inom tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse utgår senast en månad före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Rösträtt vid årsmötet har den som senast den 15 februari innevarande år har erlagt medlemsavgift. Medlem som är juridisk person får utse en representant som har yttrande- och förslagsrätt på föreningsmötet.

Vid årsmötet ska följande punkter tas upp:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
3. Fråga om kallelsen utgått i tid
4. Upprättande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Verksamhetsplan och budget för kommande år
11. Medlemsavgift för kommande år
12. Förslag från styrelsen
13. Behandling av ev. motioner/förslag från medlemmar
14. Val av ordförande för 1 år
15. Val av två ordinarie ledamöter för 2 år
16. Val av fyra suppleanter för 1 år
17. Val av revisorer och revisorsuppleant
18. Val av valberedning
19. Val av representant till riksföreningens årsmöte
20. Årsmötet avslutas

§ 6 Räkenskapsår Föreningens räkenskaper löper per kalenderår 1/1–31/12.

§ 7 Stadgeändring För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett är ordinarie årsmöte. Ändringsförslag ska skickas till medlemmarna senast en månad före respektive möte tillsammans med kallelsen.

§ 8 Upplösning För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar ska vid upplösning tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *