Stadgar för föreningen Världsbutiken Örebro

§ 1 Syfte
Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja hantverk och l ivsmedel, som tillverkats enligt principerna för Fair Trade, från småskaliga producenter i Latinamerika, Afrika och Asien samt att genom information och utbildning verka för en ökad medvetenhet om rättvis handel.Föreningens överskott används för att utveckla Världsbutiken och för informations- och utbildningsinsatser enligt syftet.
Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är den rikstäckande medlemsorganisationen för återförsäljare av rättvist handlade produkter i Sverige.
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlemmar i World Fair Trade Organization (WFTO), både på europeisk och global nivå.

§ 2 Medlemskap
Medlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt fastställd
medlemsavgift. Varje juridisk person som stödjer föreningens syfte och betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften får bli medlem i föreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§ 3 Medlemsavgift
En årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet året före.

§ 4 Valberedning
Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande, valda av
årsmötet. Valberedningen arbetar under året självständigt från styrelsen på förtroende
från föreningens medlemmar. Valberedningens ledamöter ska vara aktiva i föreningen,
delta i möten och ta del av information. Vill valberedningen delta på styrelsemöte(n) sker det i samråd med styrelsen. Valberedningens arbetsuppgift är att till årsmötet ge förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer. Valberedningen ska föreslå personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar och som bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.

§ 5 Revision
Revisorer väljs på årsmötet. Årsmötet får besluta att extern revisor får anlitas. En revisor och revisorssuppleant väljs inom föreningen Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad föreårsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.

§ 6 Styrelse
Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av ordförande, fyra ledamöter och tre suppleanter.
Ordförande väljs av årsmötet på ett år. Fyra ordinarie ledamöter väljs på två år där hälften av ledamöterna väljs för en tid av två år det ena året och andra hälften året därpå. Tre suppleanter väljs för 1 år. Vice ordförande och sekreterare utses av och inom styrelsen. Kassör utses av styrelsen, inom eller utom denna.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är samlade. Suppleant ersätter frånvarande ordinarie ledamot. Vid omröstning och lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig  omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Om ledamot reserverar sig mot ett beslut ska detta antecknas i protokollet.

§7 Firmatecknare
Ordförande och kassör har rätt att teckna föreningens firma och det beslutas vid
konstituerande möte. Om kassör utses utom styrelsen har ordförande och vice ordförande rätt att teckna firma.

§ 8 Föreningsmöte
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och bör hållas en gång i kvartalet, dock minst två gånger per år. Vid föreningsmöte har alla medlemmar yttrande-, yrkande-, och beslutsrätt. Föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då 1/3 av medlemmarna så vill. Ett föreningsmöte är årsmöte och ska äga rum inom tre månader efter räkenskapsårets slut.
Kallelse utgår senast en månad före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Rösträtt vid årsmötet har den som senast den 15 februari innevarande år har erlagt medlemsavgift. Medlem som är juridisk person får utse en representant som har yttrande- och förslagsrätt på föreningsmötet.

Vid årsmötet ska följande punkter tas upp:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
3. Fråga om kallelsen utgått i tid
4. Upprättande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Verksamhetsplan och budget för kommande år
11. Medlemsavgift för kommande år
12. Förslag från styrelsen
13. Behandling av ev. motioner/förslag från medlemmar
14. Val av ordförande för 1 år
15. Val av två ordinarie ledamöter för 2 år
16. Val av tre suppleanter för 1 år
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Utse representant till riksföreningens årsmöte
20. Årsmötet avslutas

§ 9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskaper löper per kalenderår 1/1–31/12.

§ 10 Stadgeändring
För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs minst 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett är ordinarie årsmöte. Ändringsförslag ska skickas till medlemmarna senast en månad före respektive möte tillsammans med kallelsen.

§ 11 Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Eventuella tillgångar ska vid upplösning tillfalla verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

Stadgarna antogs vid föreningens årsmöten 1997 och 1998. De reviderades 2014, 2016, 2017 och 2019/2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *